Af - 11/05-16 07:31; Opdateret: 11/05-16 10:24

Værtshuse på Nørrebro udsat for hærværk og afpresning: Politiet svigter osVærtshuse på Nørrebro udsat for hærværk og afpresning: Politiet svigter os

Værtshuse på Nørrebro i København udsættes for trusler, chikane, hærværk og afpresning. I månedsvis har de forsøgt at få politiet til at gribe ind.

storybild

- Den ene dag kom­mer de ind bare for at for­tælle os, at de hol­der øje med os, og andre dage bli­ver der kastet cyk­ler mod vores vin­duer, siger værts­hu­se­jer Bir­gitte Fis­cher til Radio24syv. (Billede: Benita Marcussen)

Værts­hu­se­jere på det ydre Nør­re­bro i Køben­havn har i måneds­vis des­pe­rat for­søgt at få Køben­havns Politi til at gribe ind over for en gruppe helt unge med ind­van­drer­bag­grund, der udsæt­ter mindst to værts­huse for trus­ler, chi­kane, hær­værk og afpres­ning ved højlys dag. Men de unges hær­gen fort­sæt­ter uhin­dret. Det for­tæl­ler Radio24syv i dag.

- For nylig kom nogle unge mænd ind på baren og råbte, at alle gæster skulle for­lade ste­det. De råbte så, at ste­det til­hø­rer dem, og at Nør­re­bro hører under sha­ria, så der ikke måtte drik­kes alko­hol, forklarer Heidi Dyr­ne­sli fra Café Heim­dal ved Nør­re­bro Sta­tion i København til Radio24syv.

Er du interesseret i nyheder fra København, så like MX KØBENHAVN her.

Tre værts­hu­se­jere og ansatte står i dag frem i Radio24syv og beret­ter om, hvor­dan grup­pen af unge er tru­ende, kaster kanonslag ind af døren, bro­sten gen­nem vin­du­erne eller cyk­ler mod ruderne, uden at poli­tiet gri­ber ind.

Værts­hu­se­jer Bir­gitte Fis­cher, der ejer et andet værts­hus, Mucki Bar, på Nør­re­bro sam­men med sin mand Moham­med Ahmed, for­tæl­ler, at ban­de­med­lem­mer fra områ­det vil have mindst 60.000 i ”beskyt­tel­ses­penge”.

Moham­med Ahmed siger til Radio24syv, at han ”mange gange” har mødt grup­pen af unge, der hæn­ger i områ­det omkring værts­hu­set, og at de går ham i møde og ”spør­ger, hvor­når vi kom­mer med pen­gene.” Han er over­be­vist om, at den omfat­tende chi­kane og hær­værk har til for­mål at ”køre dem trætte” og få dem til at betale.

Hver syvende bar blæser på loven og ryger videre
Hver syvende bar blæser på loven og ryger videre

Under et besøg på værts­hu­set, som Radio24syv gen­nem­førte man­dag den 9. maj klok­ken 13.30 om efter­mid­da­gen, stod de unge mænd på et hjørne mod­sat værts­hu­set. Den ene viftede syn­ligt med en fol­dek­niv. Da Radio24syvs jour­na­li­ster dagen efter for­søgte at opnå kon­takt med grup­pen, var stem­nin­gen tru­ende og aggres­siv, og vi blev bedt om at ”skride ad hel­vede til.

Værts­hu­se­jer Bir­gitte Fis­cher for­tæl­ler:

- Den ene dag kom­mer de ind bare for at for­tælle os, at de hol­der øje med os, og andre dage bli­ver der kastet cyk­ler mod vores vin­duer. Nogle gange optræ­der de maske­rede, og alle er utrygge. Vi bli­ver bange, og sær­ligt vores gæster synes, det er ube­ha­ge­ligt. For nylig blev der kastet en bro­sten gen­nem vin­duet, mens der sad gæster ved bor­det lige under vin­duet. Bro­ste­nen kunne have ramt dem, og alt glas­set spl­in­trede jo indad mod gæsterne.

Hippe caféer tager livet af de københavnske værtshuse
Hippe caféer tager livet af de københavnske værtshuse

Én ting er de mange hær­værk­sepi­so­der, stenkast og kanonslag, der bli­ver smidt ind ad døren. Men par­ret ople­ver også at blive truet direkte af de unge mænd, der ifølge Bir­gitte Fis­cher og Moham­med Ahmed har til­knyt­ning til ban­de­mil­jøet i bolig­om­rå­det mel­lem Jagt­vej og Thors­gade på Nør­re­bro.

”De har også flået døren op og råbt, at de vil nakke mig, finde mig eller flå mig levende. De har jo ikke gjort noget mod os endnu, men vi er da bange for, at de en dag gør alvor af trus­lerne,” siger Muham­med Ahmed til Radio24syv.

Ejerne af Mucki Bar for­tæl­ler, at de flere gange om ugen – dels ved at ringe 112, dels ved at udløse en sær­lig over­faldsa­larm – for­sø­ger at få poli­tiets hjælp, men enten ankom­mer poli­tiets patrul­jer sent eller også beder poli­tiet bare par­ret om at beskrive ger­nings­mæn­dene. Senest den 6. og 7. maj blev der rin­get efter poli­tiet fra Mucki Bar, og tors­dag den 5. maj udlø­ste Bir­gitte Fis­cher værts­hu­sets over­faldsa­larm, men først efter 20 minut­ter duk­kede poli­tiet op. Københavns Politi oplyser dog, at der var en patruljevogn på stedet efter seks eller syv minutter.


- Vi nåede endda at ringe 112, mens vi ven­tede på poli­tiet. Her fik vi at vide, at der var en patrulje på vej. De kom først efter 20 minut­ter, men der var ger­nings­mæn­dene jo for længst for­duf­tet. Hvad nu hvis jeg var ble­vet over­fal­det?, spør­ger Bir­gitte Fis­cher.

Ejerne af Mucki Bar føler, at poli­tiet stik­ker dem blår i øjnene ved at sige, at de nok skal tage sagen alvor­ligt, når der bli­ver rin­get fra baren.

- Poli­tiet bør stå frem og sige, hvis poli­tiet ikke kan magte opga­ven. Det ville vi kunne for­stå, for så ved vi, at de er ærlige. Men betjen­tene bli­ver ved med at sige, at vi skal ringe, hver gang, der sker noget. Vi skal ringe og anmelde det, men de gør jo ingen­ting ved det. For nylig rin­gede vi til poli­tiet efter epi­so­den med en cykel, der blev kastet mod ruden. Da poli­tiet ende­lig kom, kørte de ned ad gaden, gik rundt om poli­ti­bi­len og kørte så igen, siger Moham­med Ahmed til Radio24syv.

I en gen­nem­sig­tig plast­pose på baren i den til­rø­gede værts­hus­stue lig­ger en bro­sten, som Bir­gitte Fis­cher har gemt fra et tid­li­gere angreb.

”Vi sam­lede for­sig­tigt ste­nen op og lagde den i en pla­sti­cpose, fordi vi tænkte, at poli­tiet måske kunne tage fin­ger­af­tryk. Men de ville ikke have den,” for­tæl­ler Bir­gitte Fis­cher til Radio24syv.

Er du interesseret i nyheder fra København, så like MX KØBENHAVN her.

Få hund­rede meter fra Mucki Bar ople­ver værts­hu­set Café Heim­dal ved Nør­re­bro Sta­tion lig­nede chi­kane, dog uden at der direkte er sket afpres­ning. Her er der flere gange ble­vet kastet fla­sker, sten og cykel­lyg­ter ind ad døren. Da en gruppe af unge mænd gik ind på værts­hu­set og råbte, at ”Nør­re­bro hører under sha­ria” og der ”ikke måtte drik­kes alko­hol,” kom poli­tiet ikke.

- Da vi rin­gede til poli­tiet, bad de bare om et sig­na­le­ment af de unge mænd. Vi for­talte, vi havde video­over­våg­ning, men de kom ikke. Vi er bange for, at det her er star­ten på et nyt pro­blem med afpres­ning af værts­hu­sene; noget, som vi har ople­vet før her på Nør­re­bro, siger bar­ten­der Heidi Dyr­ne­sli fra Café Heim­dal til Radio24syv.

Bodegaejer: 'Når en af de gamle dør, kommer der ikke en ny'
Bodegaejer: 'Når en af de gamle dør, kommer der ikke en ny'

Hos lokal­po­li­tiet på Nør­re­bro for­står poli­ti­kom­mis­sær Peter Veje godt fru­stra­tio­nen hos værts­hu­se­jerne.

- Men vi skal jo tage de her unge mænd med fin­grene i kagedå­sen, og det har vi meget svært ved. De tager jo benene på nak­ken, inden vi kom­mer, siger Peter Veje til Radio24syv.

Og netop derfor kan det undre, når ejerne af Mucki Bar og personalet på Café Heimdal oplever, at der går lang tid, inden politiet ankommer – eller at de andre gange slet ikke kommer.

- Det skal vi have rettet op på, og jeg skal tage kontakt til vores kolleger i andre dele af politiet. Men vi har rigtig mange ting at tage os af på Nørrebro, og vi har kun de resurser, vi har, siger Peter Veje.

Forskning: Folk der bor tæt på værtshuse er lykkeligere
Forskning: Folk der bor tæt på værtshuse er lykkeligere

Andre læser lige nu

Andre historier

Hvad tænker du..?

Lige nu på BT.dk

Studerende anklagede Støjberg for at...
bt.dk
Kræften har spredt sig: Eks-rockeren...
bt.dk
Europas storklubber hiver og flår i...
bt.dk
Har du tænkt over, hvorfor der altid...
bt.dk
Hitter på mx

AnnonceHitter på mx